КОФРАЖИ

main-screenshot3

Професия: “Строител“
Специалност: “Кофражи“
Допълнителни теми, застъпени в обучението са разчитане на работни чертежи и скици, технологични схеми и кофражни планове, безопасна работа със средства за противопожарна защита и оказване на долекарска помощ и бързо и точно реагиране при трудова злополука и чужд език по професия.
Пълният курс на обучение по „ Кофражи” завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома – Свидетелство за професионална квалификация