Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование през учебна 2023/2024 година

Модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация
в професионалното образование, както следва:

• вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
• вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
• вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

Национално външно оценяване 2023/2024 година

Български език и литература – 10 юни 2024 г., от 08.00 ч.
Математика – 12 юни 2024 г., от 08.00 ч.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО - до 07.06.2024 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 13 – 21.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2024 г.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, от 06.02.2024г.-21.02.2024г.
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 18.05.2024г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 16.05.24г.
Оценяване на изпитните работи – 2.05.2024 – 05.06.2024г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 07.06.2024г.

Държавни зрелостни изпити 2023/2024 година

Сесия май-юни
Български език и литература – 17.05.2024 г. от 8.30 ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20.05.2024 г. от 8.30 ч.
ДЗИ по желание на ученика

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

1.Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки„
-от 06.02.2024 г.до 21.02.2024 г.
2.Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 18.05.2024 г.
3.Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 16.05-2024 г.
4.Оценяване на изпитните работи от 20.05.2024 г. до 16.05.2024 г.
5.Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.06.2024 г.

Важно съобщение относно кандидатстване за стипендии от учениците след завършено основно образование – за втори срок на учебната 2023/2024 г.

Проект „Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“

Проект „Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към
нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор
NoBG05SFOP001-2.025-0082-С01, по програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд има
за цел да насърчи взаимодействието между неправителствения сектор,
община Плевен, образователната общност и бизнеса за оптимизиране на
връзката образование – бизнес и оптимизиране на професионалната
квалификация спрямо актуалните нужди на бизнеса.
✅ Проектът се изпълнява в периода 17.8.2022 г. – 17.11.2023 г. от
фондация „Образователно сътрудничество „в партньорство с общинска
администрация град Плевен.
✅ В първия етап на проекта беше направен мониторинг на политиката за
професионално и дуално иобразование, нуждите на местния пазар и
структуриране на Пътна карта и План за действие към нея за адаптиране на
образованието към нуждите му. Докладът е част от подготовката на Пътна
карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара
на труда в община Плевен и Споразумение между заинтересованите страни с
начертани конкретни мерки за задоволяване на тези потребности.
✅ Анализът включва преглед на съществуваща връзка образование-бизнес,
вкл. като съществен елемент от инвестиционната екосистема – намерения на
община Плевен за развитие на инвестиционни дестинации. Методологията,
използвана за нуждите на настоящото проучване, стъпва на документално
проучване, количествени и качествени изследвания (онлайн въпросници, 20
интервюта, експертен анализ и верифициране на дефинираните изводи чрез 3
фокус-групи).
✅ Резултатите от анкетата показват, че за 83,33 % от представителите на
местния бизнес има ли проблем с кадровото обезпечаване на извършваните
дейности, а 88,3 % имат практиката да наемат служители, които имат
завършена професионална степен на образование в институциите на
територията на община Плевен. 50 % от респондентите смятат, че наличното
професионално образование на територията на община Плевен покрива
нуждите на компаниите от тези специалности. 83,33 % имат практиката да
се включат в дуални форми на обучение на ученици от професионалните
училища на територията на община Плевен. 75 % осъществяват партньорство
с образователни институции за професионално образование под формата на
дни на отворените врати, стажове, дуално обучение и работа. 91,67 %
посочват, че тази практика се нуждае от развитие.
✅ От своя страна 94,12 % образователните институции посочват, че
осъществяват сътрудничество с бизнеса.
✅ Тези резултати показват, че има необходимост от насърчаване на
взаимодействието между неправителствения сектор, община Плевен,
образователната общност и бизнеса за оптимизиране на връзката
образование – бизнес и оптимизиране на професионалната квалификация
спрямо актуалните нужди на бизнеса.

След четвърти етап на класиране в ПГСАГ „Никола Фичев“ има свободни места в следните специалности:
1. Строителство и архитектура3 места
2. Интериорен дизайн - 3 места
Приемът продължава до 10 септември и се приемат необходимите документи всеки ден от 8 до 16 часа.

Презентация на училището

Проект по биология на Жанет Карагеоргиева от 10 а клас:

.

.

.

.

Проект на Калина Иванова и Виктория Тодорова от 8 а клас:

.

.

.

.

.

Важно за зрелостниците!
.
Държавни зрелостни изпити 2022/2023 година
Сесия май-юни
Български език и литература – 19 май 2023 г. начало, 08.30ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г. начало, от 08.30ч.
Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията
- Сесия май-юни: 29.05.2023 г., 30.05.2023 г. и 31.05.2023 г. – до 3 дни
- Държавните изпити по практика да се проведат от 08.00 – до 6 астрономически часа дневно.

Държавен изпит чрез защита на дипломен проект – теоретична и практическа част за придобиване на средно образование и професионална квалификация
Защита на дипломен проект теоретичната част:
Дата 29.05.2023 г. начало на изпита – 8:30
Място на провеждане – ПГСАГ „Никола Фичев“ Зала – 201
Защита на дипломен проект практическата част:
Дати за провеждане на изпита:
30.05-31.05.2023
Начало на изпита – 08:30
Място на провеждане: ПГСАГ „Никола Фичев“

ДЗИ по желание на ученика в периода 26 – 31 май 2023 г. от 08.30 ч.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием, и издаване на служебни бележки – 06.02.2023 г.– 21.02.2023 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане – до 18.05.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2023 г.
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК – от 22.05.2023 г. до 07.06.2023 г.
Провеждане на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК – до 07.06.2023 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК – до 09.06.2023 г.

Национално външно оценяване 2022/2023 година

Български език и литература – 13 юни 2023 г., от 11.00 ч.
Математика – 16 юни 2023 г., от 11.00 ч.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 09.06.2023 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО – 16 – 27.06. 2023 г.
Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2023 г.

.
Проект „Ученически практики-2″- 2022 година

СЪОБЩЕНИЕ
От 10 януари 2023 година, ПГСАГ „Никола Фичев“ се включва в проекта с нови групи ученици и трима работодатели:
1. „СТРОЙПРОДУКТ“ – ЕООД, Плевен
2. РПК „НАРКООП“ Плевен
3. „Барато мебел“ ЕООД Плевен
Наблюдаващият учител, съвместно с работодателите разработиха програми за обучение на реално работно място, график за изпълнение на дейностите по Проекта, така че да може всеки ученик да придобие умения за работа в реална работна среда, комуникативни умения за работа в екип, умения за работа в специфични ситуации.

Съобщение до родителите за обществен съвет

Покана за обществен съвет 2022

Ден на народните будители

Денят на народните будители бе отбелязан в ПГСАГ „Никола Фичев“ със състезание по български език и литература. В задачите, проверяващи езиковата култура на учениците, и познанията им върху произведенията на българските класици, сили премериха два отбора, съставени от ученици от 8-ми до 12-ти клас. В оспорвана надпревара спечели отборът, избрал да се състезава под името на патриарха на българската литература Иван Вазов, а само на три точки след него остана отборът, избрал името на народния будител Патриарх Евтимий. Участниците бяха наградени с книги и грамоти. За доброто настроение по време на състезанието допринесе и публиката, към която също имаше задачи, а най-активните ученици получиха награди.
Пожелаваме си състезанието да се превърне в традиция за нашето училище.

.

.

.

.

.

Дни на отворените врати в ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен
По случай „Седмицата на архитектурата“ и „Деня на строителя“, учениците от ПГСАГ „Никола Фичев“ организираха фотоизложба на архитектурни обекти от град Плевен под наслов „Минало и съвремие“. Учениците, под ръководството на г-жа Биляна Георгиева заснеха и представиха фотографии на емблематични сгради от града.
Под ръководството на инж. Красимира Севинова, учениците от 11 и 12 клас, специалност „Строителство и архитектура“, изложиха собственоръчно изработени макети на покривна конструкция и на кофраж на колони.

.

.

.

.

.

.

.

.

Виртуална разходка в ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен

Презентация


Представяне на специалност: Строителство и архитектура

Представяне на специалност: Интериорен дизайн